Artwork > Aleph

Tom Burtonwood & Maryam Taghavi, Aleph, 2020, Acrylic, Wood, Paint, Steel
Tom Burtonwood & Maryam Taghavi, Aleph, 2020, Acrylic, Wood, Paint, Steel
2020